top of page
algemene voorwaarden

Bekijk ook onze Privacy Policy webshop 2020 

Algemene voorwaarden

JAAP & ELLEN Kaas Lunch en Lekkernijen


Algemene voorwaarden voor online-bestellingen en persoonsgegevens

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Jaap & Ellen Kaas Lunch enLekkernijen, hierna te noemen Jaap & Ellen en de consument.


Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen
Molendijk 31
3262 AH Oud-Beijerland
T: 0186 616586 (ma-za 8:30-17:00)
E: info@jaapenellen.nl
KvK nummer:53144325
B.T.W.: NL850766254B01

 

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.jaapenellen.nl accepteert u het aanbod van Jaap & Ellen welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met hen. Jaap&Ellen zal uw bestelling bij u afleveren of voorbereiden voor afhalen. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Jaap & Ellen. De contactgegevens van Jaap & Ellen vindt u terug in de bevestigingsmail en of op de website www.jaapenellen.nl welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen via de website worden gedaan aan Jaap & Ellen.
 

2. Jaap & Ellen zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Prijswijzigingen en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
 

2.1. De consument kan de door Jaap & Ellen op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in de vestiging van Jaap & Ellen. De consument kan de bestelling ook laten bezorgen in het bezorggebied van de Jaap & Ellen

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Jaap & Ellen  van de bestelling van de consument. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Jaap & Ellen.
 

2.2. In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Jaap & Ellen het nodig acht, kan Jaap & Ellen telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de consument over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Jaap & Ellen  houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.
 

2.3. B Jaap & Ellen houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
 

2.4. De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de afhaal dag kan de bestelling rechtstreeks in de desbetreffende winkel ontbonden worden.
 

3. De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van Jaap & Ellen.
 

4. De consument is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Jaap & Ellen worden gecorrigeerd.
 

4.1. Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 

4.2. Betaling vindt plaats op het moment dat de consument de producten ophaalt in de vestiging, contant aan de bezorger of via iDeal. Wilt u uw bestelling het liefste bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook contant betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 25,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
 

4.3. De consument is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Jaap & Ellen bent u een bedrag van vijfentwintig euro
(€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en als Jaap & Ellen zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

 

5. Communicatie tussen Jaap & Ellen en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken.

De door Jaap & Ellen opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 

6. Jaap & Ellen stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument (digitaal) ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen Jaap & Ellen.
 

7.  Jaap & Ellen streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8. Jaap & Ellen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Jaap & Ellen ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) gemaximeerd tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9. Jaap & Ellen is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

10. De consument in verplicht meewerken aan een door Jaap & Ellen geïnstigeerd re-call (terughalen) van producten, ook in het geval de consument de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

12. Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

14. Persoonsgegevens

14.1. Privacy statement

Jaap & Ellen gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Jaap & Ellen houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG).

14.2. Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@jaapenellen.nl.

Bekijk ook onze Algemene voorwaarden 

Privacy policy webshop 2020 
privacy policy webshop 2020 

Privacybeleid Jaap & Ellen


Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30.3.2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen. U dient zich ervan bewust te zijn dat  

Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Jaap & Ellen Kaas Lunch en Lekkernijen
Molendijk 31, 3262 AH Oud-Beijerland
0186 616586
info@jaapenellen.nl

bottom of page